سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
حسین بلندی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدحسن اشتری – دانشجوی دکتری برق کنترل
امیر اسلامی مهرجردی – کارشناس ارشد برق کنترل
سیدسعید نصرالهی – کارشناس ارشد

چکیده:
تعیین و پیش بینی موقعیت حرکت ماهواره یکی از زمینه های تحقیقاتی بروز ومورد استفاده درشاخه های کنترل و مخابرات ماهواره و ایستگاه های زمینی میب اشد دربخش تعیین مدارحرکتی ماهواره ادوات مختلفی مورد استفاده قرارمیگیرند دراین مقاله فرض برآن است که به کمک داده های اندازه گیری بردارهای موقعیت و سرعت ماهواره دردستگاه اینرسی محاسبه شده و دراختیار می باشد درادامه معادلات غیرخطی حاکم برحرکت مداری ارایه و با استفاده از فیلتر کالمن توسعه یافته EKF و خطی سازی دینامیک سیستم پیش بینی از مسیر حرکتی ماهواره درزمانهایی که دررویت ایستگاه های زمینی قرار ندارد ارایه شده است نتایج شبیه سازی انجام شده صحت و دقت مناسب فیلتر کالمن توسعه یافته درزمینه تخمین موقعیت آتی ماهواره را تایید می کند.