سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید رضا دهقانی سانیج – کارشناس ارشد- مهندسی محیط زیست (آلودگی هوا)

چکیده:

انسان سالم محور اصلی توسعه پایداراست و بنابراین محیط زیست سالم ضامن سلامتی آن است. مخاطرات مختلفی در محیط زندگی انسان سلامت او را به خطر می اندازد ویا باعث آزردگی شده وحتی نارضایتی عمومی را بوجود می آورد.
سروصدای ناشی از وسایل حمل ونقل عمومی در شهرها و محیطهای مسکونی یکی از این مخاطرات است و همواره مورد توجه مسئولین میباشد.
به منظور پایش این مخاطره از نقطه نظر میزان آزردگی و نارضایتی در جوامع شهری و مسکونی و حتی تجاری , صنعتی و یا آموزشی و تفریحی ناشی از منابع متحرک , شاخص NEF (1) یا شاخص پیش بینی مواجهه با صدا تعریف شده است.
در این مقاله میزان شاخص NEF ناشی از حرکت قطارهای مترو در خط یک ( مسیر روزمینی ) محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفته است.شاخص NEF در فاصله ۱۰ متریdB 8/26 , در فاصله ۵۰ متریdB 78/20 و در فاصله ۸۰ متری dB 11/22 تعیین گردید. نتیجه محاسبات نشان داده است که حداقل فاصله تا مرکز خط ، با توجه به شاخص NEF( فاصله امن ), میبایست ۲۵ متر در نظر گرفته شود.