سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شاهرخ همتیار – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع

چکیده:

پیش بینی دقیق از میزان انرژی برق تولیدی یک نیروگاه به دو دلیل بسیار حائز اهمیت میباشد ۱- کمک در تعیین مکان مناسب برای احداث نیروگاه که منجر به بهبود عملکرد سازمان در حوزه سرمایه گذاری میشود ۲- کمک بهبهرهبرداری بهتر از نیروگاه، پیش بینی دقیق باعث میشود عملکرد نیروگاه در حین بهره برداری با معیار مناسبی سنجیده شود و امکان کنترل بهتر فراهم گردد. در این مقاله روش پیش بینی میزان تولید انرژی که بر اساسدستورالعملهای ارسالی سازنده تجهیزات نیروگاهی (شرکت زیمنس آلمان) انجام میشود با مدل رگرسیون، شبکه عصبی و مقادیر واقعی مقایسه میگردد. با بررسی مقایسات مشخص می شود که شبکه عصبی، صحت نتایج پیش بینی را بهبود میدهد