سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سعیده زارع – دانشجوی کارشناسی گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده اب و خاک دانشگاه زابل
ابوالفضل بامری – مربی گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه زابل

چکیده:
ازمهمترین محدودیت های کشاورزی پایداردرمناطق خشک و نیمه خشک عدم آگاهی اززمان وکفایت بارش درفصول کشت می باشد براین اساس وباتوجه به کمبودمنابع آب قابل دسترس کشاورزی دراین گونه مناطق روشهای پیش بینی میزان بارش ازقبیل روش رگرسیون خطی میتواند وسیله ای راهبردی جهت نیل به اهداف کشاورزی پایداروبرنامه ریزی های کشت محصول دراین مناطق باشد ازطرفی میزان بارندگی سالیانه برتکامل موادمادری اثربسزایی دارد زیرا با افزایش رطوبت شرایط را به سمت تکامل خاکها پیش می برد درهمین راستا پژوهشی به منظور بررسی امکان استفاده ازمدل رگرسیون خطی برای پیش بینی بارش ماهیانه براساس متغیرهای هواشناسی درمنطقه داراب صورت گرفت دراستفاده ازروش گرسیون خطی بریا پیش بینی بارش ماهیانه براساس متغیرهای هواشناسی درمنطقه داراب صورت گرفت دراستفاده ازروش رگرسیون خطی چندمتغیره ازآمارمیانگین ماهیانه بارندگی بعنوان متغیر وابسته و ازسایرعوامل اقلیمی بعنوان متغیرمستقل استفاده شد سپس ازطریق معادله های مختلف رگرسیون خطی براورد صحت مقادیربارندگی برای ایستگاه داراب موردبررسی قرارگرفت که برای ارزیابی عملکرد مدلها از4پارامترME ، RMSE ، MSE R2 استفاده گردید درنهایت مدل باپارامترهای حداقل میزان رطوبت (Min RH) حداکثر میزان رطوبت Max RHسال Yearوماه month دارای کمترین 20/58RMSE و بیشترین 0/68R2 بود