سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیمحمد کیمیاگری – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه صنعتی امیرکبیر , دانشکده مهن
فاطمه صابری صفائی – کارشناس مسئول جدول داده ستانده مرکز آمار ایران
کیاوش سیاوشی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – سیستم های اقتصادی اجتماعی دا

چکیده:

در این مقاله , برای پیش بینی تولید حامل های انرژی عملیاتی انجام می شود که شامل یک بسته کامل از انواع پـیش بینـی و مدل های آن است . ابزار اصلی برای انجـام چنـین پـیش بینـی جدول داده ستانده است . روند انجام مقاله در سه فاز قابل ارائه است . فاز اول شامل جمع آوری آماروارقام است . از اطلاعـات مورد نیاز این مقاله می توان به متغییر های اقتصـادی درسـطح کلان و بخشهای مختلف اقتصادی و اجتمـاعی در یـک دوره ۲۰ ساله از ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۹ از قبیل میزان سـرمایه گـذاری در هر بخش و تعداد شاغلین آن و … اشاره کرد . فاز دوم که بدنه اصلی تحقیق می باشد شامل مدلسازی پـیش بینی تولید و براورد احتیاجـات لازم بـرای انجـام پـیش بینـی نهائی در فاز آخر است . در این فاز ابتـدا مـدل در نظـر گرفتـه شده برای پیش بینی تولید، ارائـه وسـپس بـا انجـام عملیـات گسترده ریاضی احتیاجات بر ای انجام پیش بینی نهائی در فـاز آخر مهیا می گردد . قسمت اول این فاز براورد تقاضـای نهـائی حامل های انرژی در سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹ است که مراحـل
آن عبارتند از :
مرحله اول : تعریف متغییـر هـای اقتصـادی وتعیـینروابط ساختاری بین آنها
مرحله دوم : تخمـین معـادلات سـاختاری وبدسـتآوردن ضرایب متغییر های مدل
مرحله سوم : پیش بینی متغییر ها برای سالهای آتی
مرحله چهارم : تعیین توابع انرژی در سطح کـلان ودر سطح بخش های اقتصادی – اجتماعی
مرحله پنجم : تخمین ضرایب توابع تقاضای انرژی
مرحله ششم : برآورد سهم حامل های مختلف انرژی در تامین انرژی بخشهاقسمت بعدی این فاز تبدیل نتایج قسـمت اول – بـر حسـب میلیون بشکه نفت خام – به میلیون ریال می باشـد . در قسـمت
آخر این فاز تعیین تقاضای نهائی بخش های غیر انرژی کشور به روش محاسبه رشد متوسط تقاضا انجـام مـی شـود . نتیجـه انجام فاز دوم ۹ ستون ۲۱ بخشی برای کـل اقتصـاد کشـور از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹ است . فاز سوم انجام پیش بینی تولید و تحلیل نتـایج آنسـت کـه بـا انجام یک ضرب ماتریسی و استفاده از ماتریس های تقاضـای نهائی فوق انجام می پذیرد .