سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

منیره مجلسی نصر – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده بهداشت
قاسمعلی عمرانی – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده بهداشت
زراعتی – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده بهداشت

چکیده:

در سیستم های نوین مدییت مواد زائد، یافتن مدلهای پیش بینی کننده میزان تولید مواد زائد و هزینه های مرتبط بر آن ضروری است. این پژوهش بر اساس اطلاعات جمع آوری شده در سالهای ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۳ و بررسی روند تولید مواد زائد در این دوره زمانی در شهرهای مختلف کشور بوده است. در این پژوهش مدلهای رگرسیونی مربوط به متوسط سرانه زباله تولیدی و متوسط هزینه جمع آوری هر کیلوگرم زباله بر اساس چگونگی تأثیر متغیرهای مختلف بر آنها پرداخته است. سپس با استفاده از آزمون نیکوئی برازش (Goodness of flt Test) مناسب بودن مدلهای رگرسیونی فوق ارزیابی گردید. این پژوهش با استفاده از این مدلها به پیش بینی متوسط سرانه زباله تولیدی در سال ۱۳۸۲ در شهرهای با ویژگی های مختلف و هزینه های مربوط به جمع آوری آن پرداخته است. در این پژوهش مشخص گردید که در سال ۱۳۸۲ متوسط سرانه زباله در شهرهای مختلف عموماه از آستانه ۶۰۰ گرم گذشته و متوسط هزینه ج مع آوری هر کیلوگرم زباله نیز بسته به بزرگی و کوچکی شهرها و جمعیت های تحت پوشش آنها به حدود ۱۹ ریال خاهد رسید. البته حداکثر وسعت در نظر گرفته شده برای شهرهای مورد نظر ۱۰۰ کیلومتر مربع بوده است، ولی برای شهرهای بزرگتر این رقم به بیش از ۲۰ ریال نیز بالغ خواهد شد.