سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا غفاری – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
امیر حسین چرخابی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده:

طی تحقیقات انجام شده برروی۳۶ خندق و زیرحوزه وابسته به آنها دریک حوزه آبخیز به مساحت حدود ۷۵۰ هکتار درنزدیکی شهرکرد فاکتورهای مختلف هندسی حوزه و خندق همچنین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک براورد و محاسبه گردید تعدادفاکتورهای استخراج شده برای هرتکرار ۱۶مورد می باشد استفاده ازعملیات اماری بمنظور کنترل همگنی زیرحوزه ها قبل ازتجزیه و تحلیل رگرسیونی نشان ازهمگن بودن عرصه و تکرارهای مورداستفاده درتحقیق را دارد مقایسه طول خندقها دریک دوره ۳۰ ساله برمبنا عکسهای هوایی ۱:۲۰۰۰۰ و ۱:۴۰۰۰۰ درحالت رقومی شده صورت گرفته است درادامه تحقیق انواع مدلهای رگرسیونی بصورت خطی و غیرخطی بااستفاده ازبرنامه spss استخراج وتحت مقایسه قرارگرفت کاربرد رگرسیونهای خطی جهت براورد رشدخندقها و روابط غیرخطی برای محاسبه باررسوبی مناسبترین همبستگی را نشان داد پیشنهادکارامدترین رابطه بستگی به انجام تحقیقات صحرایی و برداشت امار مشاهده ای ازمیزان رشد وباررسوبی خندقها داشته و ضروری است تا روابط پیشنهادی براساس امارواقعی تصحیح گردد