سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آرمان نوین – کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران واحد علوم وتحق
کوروش شهریار – دانشیار دانشکده مهندسی معدن، متالوژی و نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کامران گشتاسبی – عضو هیأت علمی گروه استخراج معدن دانشگاه تربیت مدرس
غلامرضا شمسی – کارشناس ارشد موسسه مهندسین مشاور ساحل

چکیده:

انتخاب ماشین حفر تونل مناسب با توجه به شرایط حاکم در مسیر حفاری یکی از مهمترین فاکتورهای تعیین کننده در موفقیت پروژه می باشد و قبل از شروع حفاری با TBM لازم است اطلاعات دقیقی از شرایط زمین بدست آید. با آگاهی از شرایط زمین و ارزیابی صحیح نحوه عملکرد عوامل موثر بر کارکرد TBMمیتوان تا حدود زیادی کارکردTBM در شرایط مورد نظر را پیش-
بینی نمود. پارامترهای بسیاری از جمله خصوصیات ماده سنگ، خصوصیات توده سنگ، هندسه کاتر، هندسه برش، مشخصات ماشین و پارامترهای اجرایی را میتوان در پیشروی ماشین حفار موثر دانست. تونل انتقال آب کرج-تهران به طول ۱۵۹۸۱ متربوسیله ماشینTBM ساخت شرکت هرنکنشت آلمان حفاری خواهد شد. با توجه به داده های اکتشافی طول مسیر به ۹ بخش با شرایط زمینشناسی مختلف که بطور متناوب تکرار میشود، تقسیم شد که برای هر قسمت نرخ پیشروی با استفاده از دو روش QTBM و NTHتخمین زده شده است به نحوی که ماشین در بهترین حالت با سرعت ۱/۳۳متربرساعت و بدترین حالت ۱/۳۴ متربرساعت حفاری خواهد کرد، بیشترین نرخ پیشروی روزانه ۲۲/۶۱متر که از روش QTBM و کمترین نرخ پیشروی روزانه ۶/۸۶ متر که از روش NTH بدست آمد. همچنین یک رابطه بینRMR و نرخ پیشروی بدست آمده است. کل زمان پروژه با روشNTHسه سال و دو ماه و با روش QTBM چهار سال و بیست روز بدست آمد.