سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا غفوری – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

نشست بستر دریا که در اثر استخراج نفت از میدان های نفتی دور از ساحل رخ می دهد، می تواند سازهای دریایی نظیر سکوهای حفاری را با خطرات و مشکلات عدیده ای روبرو کند. این امر ناشی از فرو رفتن تدریجی سازه در آب دریا و نتیجه کاسته شدن از فاصله آزاد میان سطح اب و عرشه سکو می باشد پیش بینی میزان این نشست می تواند در جلوگیری از اثرات مخرب ان داشته باشد امروزه از جمله ابزار مهمی که به منظور این پیش بینی میزان این نشست می تواند نقش بسزایی در جلوگیری از اثرات مخرب آن داشته باشد. امروزه از جمله ابزار مهمی که به منظور این پیش بینی به کار گرفته می شود شبیه سازی کامپیوتری است مه با توسعه روشهای کارآمد و نیز پیشرفت سریع فن آوری کامپیوتری، هر روز بر اهمیت ان افزوده می گردد. در این مقاله یک نمونه از کاربرد مدل کامپیوتری که توسط مولف نگاشته شده معرفی شده است. منطقه مورد مطالعه یک میدان نفتی واقع در دریای شمال نروژ می باشد. نتایج حاصل از شبیه سازی در دو مرحله ارائه گردیده اند در مرحله اول با استفاده از مقادیر اندازه گیری شده و مقایسه آنها با نتایج بدست آمده از شبیه سازی، صحتنتایج برنامه کنترل شده است. در مرحله بعد این برنامه برای پیش بینی نشست در سالهای اتی به کار رفته است.