سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود حاجیانی – کارشناس ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
امیر اعتمادشهیدی – دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
مجید حسین زاده – کارشناس ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده:

شوری یکی از شاخصه های مهم و تاثیرگذار در کیفیت آب و اکوسیستم آبزیان درخورهای رودخانه ای می باشد افزایش شوری تاثیرات ناخوشایند بر روی محیط زیست و اکوسیستم آبزیان دارد در نتیجه تغیین میزان وطول نفوذ شوری یکی از پارامترهای بسیار مهم در مدیریت منطاق ساحلی و خورهای رودخانه ای می باشد. در سالهای اخیر استفاده از مدلهای عددی و تجربی به منظور ارزیابی کیفیت آب خورهای رودخانه ای و اتخاذ سیاستهای صحیح مدیریتی رایج شده است. در این تحقیق پدیده انتقال شوری در خور رودخانه ای اروند در جنوب غربی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. لذا در شبیه سازی خور رودخانه ای اروند نیز از مدل عددی CE-QUAL-W2 که یک مدل عددی دو بعدی (متوسط گیری در عرض) هیدرودینامیک ، کیفیت آب می باشد استفاده شده است. پس از اعمال شرایط اولیه مدل و اجرای آن از داده های موجود واسنجی هیدرودینامیک مدل انجام گرفته و در نهایت پس از صحت سنجی مدل طول نفوذ شوری از مدل بدست آمده است. در ادامه از فرمول های تجربی ارائه شده توسط Frischer, Rigter ، Van der Burgh و Van Os and Abraham نیز برای تعیین طول نفوذ شوری استفاده شده است. در انتها طول نفوذ شوری مدل و فرمولهای تجربی با هم مقایسه شده اند و در نتیجه چگونگی استفاده از فرمول های تجربی در خور رودخانه ای اروند بیان شده است.