سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

طلعت سعیدی – دانشجوی اسبق کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
سیف الله امین – استاد گروه آبیاری دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
احمد جلالیان – استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

فرسایش خاک امروزه به عنوان یکی از مهمترین مسائل کشاورزی، زیست محیطی و تولید غذا در جهان مطرح شده استرواناب حاصل از اراضی کشاورزی در بردارنده عناصر غذایی، رسوبات، مواد آلی، آفت کش ها و پاتوژن ها می باشد . یکی از این عناصر غذایی فسفر می باشد . وجود فسفر در رواناب باعث تشدید فرایند یوتریفیکاسیون آب های سطحی می شود [.۶] در سال های اخیر از انواع مدل های ریاضی فیزیکی برای محاسبه و پیش بینی انتقال رسوب و آلاینده های همراه با آنها استفاده شده است، که یکی ازآنها مدل ANSWERS می باشد . این مدل تک رخداد و پخشی
است و شبیه سازی رواناب، رسوب و هدررفت فسفر ناشی از هر رگبار منفرد مستقل از حوزه های آبخیز را انجام می دهد ۲] و [.۳ لذا با توجه به مطالب عنوان شده این تحقیق با هدف پیش بینی هدررفت فسفر محلول در رواناب و همراه ذرات رسوب توسط مدل ANSWERS انجام گرفت