سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابوذر بهاری – کارشناس ارشد مهندسی حفاری نفت ، دانشگاه صنعت نفت
کاظم نجم – استادیار دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

حفر تونل باعث از بین رفتن حالت اولیه تنشها در زمین و جابجایی توده سنگ پیرامون تونل می گردد. بدین ترتیب با حفر مقطعی جدید از تونل و با گذشت زمان جابجایی دیواره ها و فشار وارده از طرف زمین بر سیستم نگهدارنده تونل افزایش می یابد . میزان جابجایی های ایجاد شده در وضعیت تنش ثابت در دوران بهره برداری بیانگر رفتار خزشی توده سنگ می باشد . اهمیت پیش بینی این رفتار وابسته به زمان در تونل از این جهت است که ممکن است میزان این جابجایی ها به اندازه ای باشد که سبب شکست توده سنگ و ریزش در تونل گردد. در این تحقیق سعی شد تا با استفاده از داده های ابزار دقیق همچون همگرایی سنج رفتار واقعی تونل بررسی شده و با استفاده از روشهای موجود و به کمک نرم افزار رفتار خزشی توده سنگ پیش بینی گردد