سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامعلی منتظر – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
رضا امیری چایجان – دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس
تیمور توکلی هشجین – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
محمدهادی خوش تقاضا – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

یکی از ویژگی های مهم ترموفیزیکی پسته , ضریب هدایت حرارتی آن است . در این تحقیق ضریب هدایت حرارتی پسته در دماهای بین ٥٠ تا ٩٥° C و محدوده رطوبتی %٣/٨ تا %٥٢/١٥ پایه خشک اندازه گیری شده است . برای اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی، روش منبع حرارتی خطی برای رقم پستة عباسعلی مورد استفاده قرار گرفته است . کاهش میزان رطوبت , سبب کاهش ضریب هدایت حرارتی تا رطوبت %١٠/٨ می شود ولی در رطوبت %٣/٨ افزایشی نسبی را نشان می دهد . نکتة اصلی مقاله، استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی مقادیر ضریب هدایت حرارتی پسته است . بدین منظور دو عامل مؤثر دما و رطوبت اولیه به عنوان ورودی های شبکه عصبی مصنوعی و ضریب هدایت حرارتی نیز به عنوان خروجی شبکه لحاظ گردیده است . شبکه تابع پایة شعاعی با ١١٢ نمونه و چهار نرون در لایه پنهان دوم , تابع آستانه خطی و قاعده یادگیری دلتا، خطای میانگین مربعات ٠/٠٠٤٥ و٩٩٤ / R 2 = ٠ به عنوان بهترین شبکه عصبی مصنوعی انتخاب شد .