سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدیحیی میرزایی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
منوچهر چیت سازان – عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
رحیم چینی پرداز – عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
حسین صمدی – عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

در این تحقیق برای اعمال پارامتر های مدیریتی و بررسی وضعیت آب های زیرزمینی دشت شهرکرد در بخش های مختلف با استفاده از مدل های سری زمانی نوسانات پیزومتری شبیه سازی و در مورد آینده این نوسانات پیش بینی صورت گرفت. مدل آماری مورد استفاده در این تحقیق مدلمی باشد که شامل ضرایب مختلف رگرسیونی، میانگین متحرک، ضرایب تفاضلی ساده و فصلی می باشد که هر یک از ضرایب بخشی از مولفه های یک سری زمانی را مدل می کند. جهت این مطالعه از داده های سطح ایستابی موجود در دشت شهرکرد که به صورت ماهیانه برداشت شده اند استفاده شد. برای شناسایی مولفه های موجود در سری های زمانی و مشخص کردن ضرایب مدل، برای هر یک از سری های زمانی توابع خود همبستگی محاسبه و نمودار خود همبستگی نگار ترسیم شد سپس با توجه به مولفه های شناسایی شده، جهت ایستا کردن سری های زمانی، برخی از مولفه با استفاده از روش های تفاضلی با ضرایب ساده و فصلی حذف گردید. در ادامه بر اساس نوسانات موجود در همبستگی نگار داده های ایستا شده، ضرایب مورد نیاز برای هر یک از مدل تعیین گردید. جهت صحت سنجی مدل های بدست آمده برای تمامی داده های موجود، با استفاده از روش های آماری و آزمون باقی مانده ها، ۱۷ مدل ARIMA برتر با ضرایب مختلف تعیین گردید و با استفاده از این مدل ها برای آینده نوسانات هر یک از این پیزومتر ها پیش بینی صورت گرفت. نتایج نشان داد با ادامه روند کنونی، آبخوان شهرکرد به طور متوسط در طی سال های آینده، در هر سال ۶۹ میلیون مترمکعب از حجم خود را از دست خواهد داد. همچنین در این مطالعه با مروری بر پروزه های تأمین آب در دشت شهرکرد، اثرات اجرای این طرح بر بهبود وضعیت آبخوان دشت شهرکرد مورد ارزیابی قرار گرفت.,