سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید بازرگان –
امین امین زاده –
سیروس یاسری – شرکت کلگ براون و روت لندن (KBR)

چکیده:

در این مقاله شمع (پایل) ها یشناورهای دریایی مورد تحلیل قرار گرفته اند تا وضعیت های دریایی ایمن جهت عملیات شمع کوبی مشخص گردند. مدل شکل پایه مشتمل بر فنداسیون غیر خطی و فضای خالی بین پایه و غلاف با استفاده از امکانات روش اجزاء محدود ونرم افزار ABAQUS تهیه شده است.وضعیت های دریایی با ویژگی های ارتفاع موج شاخص (Hs) و پریود میانگین ( ) مشخص شده و به چندین مولفه از موج های منظم جهت آنالیز با نرم افزار تجزیه گشته اند.برای پیش بینی مقدار ارتفاع و پریود وضعیت دریایی شیوه جدیدی مبتنی بر شبکه های عصبی در مقاله ارایه شدهو احتمال ایمن بودن و یا غیر ایمن بودنوضعیت پیش بینی شده را برای انجام عملیات نصب شمع ها از هنگام شروع به نصب تا آن هنگام که در زیر سطح آب فرومی رود محاسبه می شود.برای این منظور آنالیز دینامیکی سیستم برای چندین وضعیت دریایی انجام شده و مشخص گشته است که آیا وضعیت برای انجام عملیات شمع کوبی ایمن است یا خیر و نتایج در جدولی درج شده است.جهت پیش بینی ایمن بودن وضعیت دریا برای یک ساعت خاص در آینده ویژگی های وضعیت دریا N بار پیش بینی می شود و اگر n بار از این تعداد ایمن بوده باشد احتمال ایمن بودن وضعیت دریا برای شمع کوبی در ساعت مورد نظربرآورد میگردد.پیش بینی و H sوضعیت دریایی آیندهاز روی توزیع احتمالاتی انجام میگیرد.این توزیع های احتمالاتی مشروط که دارای ۷ پارامتر می باشد احتمالاتHsیا را به دست میدهند و هر پارامتر آن از خروجی یک شبکهعصبی – آموزش دیده شده با داده های یک منطقه خاص در اقیانوس آرام با الگوریتمآنیلینگ شبیه سازی- برآورد می شود.