سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرنوش آقایی دانشور – کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد خانجانی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه باهنر کرمان

چکیده:

پیش بینی و برآورد دبی جریان سطحی و بار رسوب حاصل از فرسایش، از اهمیت بسزایی در هیدرولوژی سطحی و طراحی سازه های انتقال آب برخوردار است. در این مطالعه به بررسی و معرفی مدل هیدرولوژیکی روند یابی جریان سطحی و رسوب، KINEROS2 پرداخته شده است. این مدل از طریق ابار AGWA و سیستم اطلاعات جغرافیایی ، به منظور پیش بینی دبی سیلابها وبار رسوب انتقالی به خروجی حوضه آبریز به کار برده شده اند. مدل KINEROS2 درحوضه آبریز بامساحت کمتر از ۱۰۰ کیلومتر مربع و در حوضه آبریز چشمه عروس کرمان، اجرا شده است. نتایج حاصل از این مدل، با نتایج مشاهداتی در ایستگاه های هیدرومتری خروجی حوضه، مقایسه شده و دقت انها محاسبه شده است.