سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
احسان صادقی پور – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشگاه هرمزگان
نصرالله صحراگرد – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشگاه هرمزگان

چکیده:
پیش بینی وتشخیص بیماریهای مختلف دومولفه تاثیر گذار علوم پزشکی می باشند اخیرا با گسترش روزافزون علم استفاده ازسیستم های پشتیبان تصمیم می تواند کمک بسیارزیادی درسیاستهای درمانی پزشک داشته باشد بدین منظور ما دراین مقاله با استفاده ازسیستم های هوشمند مصنوعی سعی می کنیم پیش بینی و تشخیص سرطان سینه که یکی ازرایج ترین سرطانها دربین زنان میباشد را انجام دهیم دراین مطالعه ازدادگان پایگاه تشخیص سرطان Wisconsin که براساس ۹ویژگی مختلف تفکیک شده ند استفاده شده است سیستم پیشنهادی دارای زیرسیستم الگوریتم تکاملی و الگوریتم داده کاوی sVM به منظور انتخاب بهترین ویژگیها و دسته بندی آنها ازویژگیهای غیرموثر بوده و ۴ویژگی انتخاب شده درانتها نیز ازسیستم انطباقی فازی عصبی به منظور یادگیری درجهت پیش بینی و تخمین استفاده می نماید مقایسه عملکرد روش مزبور باسایر روشهای دیگر نشان دهنده عملکرد مطلوب و دقت بالای سیستم پیشنهادی می باشد