سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سجاد گلوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان
هادی حسینیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان
سیدهادی حسینی – استاد یار گروه برق دانشگاه زنجان

چکیده:

با توجه به اهمیت مقوله پیش بینی صحیح بار در امـر تولیـد و برنامه ریزی توسعه شبکه قدرت در این مقاله به پیش بینی پیک بار همزمان ماهیانه و فروش انرژی بـرق منطقـه ای زنجـان در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۵ پرداخته شده است. روشی که برای این منظور به کار گرفته شده است اسـتفاده از شـبکه هـای عصـبی چند لایه پیشخور می باشد که دارای قابلیت بالایی در تقریـب توابع و پیش بینی هستند. برای آموزش شبکه به نحوی که امـر پیش بینی را درست انجام دهد مقادیر سالهای گذشته پیک بـار همزمان ماهیانه و فروش انرژی از سال ۱۳۷۳-۱۳۸۴ به عنوان داده های آموزش برای شبکه اعمال شده اسـت و از الگـوریتم یادگیری Resilient Backpropagation اسـتفاده شـده اسـت. مقادیر کوچک خطای یادگیری برای شبکه نشـان دهنـده ایـن واقعیت است که شبکه الگوهای ارایه شده را به نحـو مناسـبی یاد گرفته است. بنابراین نتایج حاصل از پیش بینی با این روش از دقت مناسب و قابل قبولی برخوردار می باشد . در خاتمه نیز به بررسی روند تغییرات پیک بار ماهیانه و فروش تعرفـه هـای مختلف در سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۵ وتفاوت آنها با سـال ۱۳۸۴ پرداخته شده است