سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عظیمه سادات عبداللهی – عضو علمی جامعه شناسی دانشگاه پیام نور
سید مسعود پورسعید – استادیار مدیریت دانشگاه امام حسین علیه السلام
احمد غضنفری – استادیار روانشناسی دانشگاه امام حسین علیه السلام

چکیده:

کارآفرینی را در همه جا، در دنیای کسب و کار، دنیای علم، دنیای هنر و تاتر، ورزش، سازمان های نظامی و انتظامی، بخش عمومی و خصوصی در بین کاشفان و کاوشگران می توان پیدا کرد. نکته کلیدی این است که کارآفرینان از راههای مختلف تفاوت ایجاد می کنند و متفاوت هستند. آنچه کارآفرینان را از دیگران متمایز می سازد رفتار کارآفرینانه است. در این پژوهش، جهت بررسی پیش بینی کننده های رفتار کارآفرینی یک نمونه ی ۱۰۰ نفری از کارآفرینان در بخش های مختلف تولیدی، صنعتی و خدماتی شهرستان شهرضا طبق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها یک پرسشنامه استاندارد رفتار کارآفرینانه است که پایایی آن به روش کودر- ریچاردسون ۰/۸۰ محاسبه شد. روش تحقیق زمینه یابی است و جهت تحلیل داده ها از روش رگیرسون چند متغیره استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد استفاده از تصویر ذهنی مهمترین پیش بینی کننده رفتار کارآفرینی است.