سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر نصیری – کار شناسی ارشد مهندسی انرژی

چکیده:

صنعت برق از صنایع زیربنائی یک کشور و رکنـی بسـیار مهـم در رشد و پیشرفت جوامع ا مروزی محسوب می شود . بـا توجـه بـه اینکه از یک طرف پروژه های صنعت برق نیاز به سـرمایه گـذاری کلان و زمان های طـولانی دارد و از طـرف دیگـر بـا تکنولـوژی موجود هنوز نمی توان ذخیره این انرژی را در ابعاد بـزرگ امکـان پذیر نمود . بنابراین برنامه ریزی تولید بایـد بـه گونـه ای صـورت گیرد که پاسخگوی تقاضای انرژی الکتریکی باشد . بـدین جهـت پیش بینی بار به عنوان عاملی مهم در طرح توسعه و بهره بـرداری از سیستم های قدرت تلقی می شود و در واقع وسیله ای است که به کمک آن می توان درجهت بهبود وتصمیم گیری اقدام نمود . برآورد روند تخصیص منابع برای توسعه شبکه برقرسانی الزامـی است .
در برنامه ریزی توسعه آینده یک سیستم قدرت برآورد بار از اهمیت زیادی برخوردار است و اساس و مبنـای مطالعـات برنامه ریزی را تشکیل می دهد میزان خطـای پـیش بینـی بـار دارای اهمیت خاصی است . مشکلات تصمیم گیری در این مورد مو قعی بیشتر می شود که با بودجه محدود وهدف حداقل کردن هزینه از یک طـرف و فشار متخصصین و مهندسـین بخـش قـدرت بـرای خریـد
تجهیزات پیشرفته و گران قیمت از طرف دیگر و نیز گسترش بی رویه در استفاده از انرژی الکتریکی مواجه شود . اگر میزان بار پیش بینی شده کمتر از بار واقعی باشد ضـریب اطمینـان و در نتیجه کیفیت خدمات کاهش می یابـد و ایـن امـر ممکـن است حتی به خاموشی های اجباری بیانجامد . خود این مسأله تا حدی کار مسئولین تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان سیسـتم را مشکل می سازد و از طرف دیگـر اگـر بـار آینـده بـیش از مقدار مورد نیاز پیش بینی گر دد سرمایه گـذاری زیـادی هـدر شده و به نیاز مالی منجرمی گردد . لـذا پـیش بینـی بـار امـ ری ضروری بنظر می رسد زیرا
الف – ضرورت ایجاد تعادل بهینه بین عرضه وتقاضا ب – اهمیت تقاضای لحظه ای عرضه وتقاضای برق ج – ضرورت مدیریت بار پیش بینی بر اساس مقیاس زمانی ] [ ۱۶ الف ـ کوتاه مدت : حداکثر زمان قابل پیش بینی یـک هفتـه بوده و اهدف آن را می توان به صورت زیر نام برد که اسـاس کارما دراین مقاله است . -۱ تنظیم برنامه جهت استفاده از نیروگاه های موجود ، بـدین
صورت که حتی الامکان از نیروگاه های بخار بعنوان بار پایه و از نیروگاه های آبی جهت کنت رل فرکانس و از نیروگاه های گـازی جهت رفع کمبود تولید در ساعات پیک استفاده نمود . -۲ تهیه برنامه جهت ذخیـره گـردان و غیرگـردان شـبکه و میـزان خاموشی ها در صورت کمبود تولید . -۳ تهیه برنامه خروج واحـدها ، خطـوط انتقـال و ترانسـفورماتور های شبکه فوق توزیع . -۴ رعایت م یزان انرژی تعیـین شـده واحـدهای آبـی کـه در ایـن خصوص با توجه به متفاوت بودن میزان بـار در سـاعات مختلـف روز می توان با آگاهی از میزان ذخیره آب در پشت سـدها در مـاه های مختلف از این نیروگاه حداکثر راندمان را بـا کمتـرین هزینـه بدست آورد . -۵ رعایت مسائل اقتصادی . ب ـ پیش بینی میان مدت : این دوره معمولاً برای سه تا ده سـال آینده است و هدف از این پیش بینی برنامه ریزی سیستم یا بعبارت دیگر برنامه ریزی برای انتقال و توزیع است . ج ـ بلند مدت : برای زمانی بیشتر از ده سال انجـام مـی شـود و هدف از آن برنامه ریزی سیستم تولید می باشد