سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی رزمی – دانشجوی کارشناسی ارشد کنترل دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تب
محمدتقی وکیل باغمیشه – استادیار گروه کنترل دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز ایرا

چکیده:

پـیش بینی کوتــاه مـدت مصـرف بــار الـکتریــکی نقـش اساسی در بهره برداری بهینه از سیستمهای قدرت دارد . در این مقاله با اس تفاده از شبـکه عصبی پرسپترون چنـد لایـه ( MLP ) [1] و منطق فازی [۲] مـدلی جهت پــیش بینـی کوتــاه مـدت بـار الـکتریـکی مطرح شده است . این مدل بار الکتریکی را به دو بخش تقسـیم مـی کنـد . منحنـی بـار نرمـالیزه و مینـیمم و ماکزیمم بار . منحنی نرمـالیزه بـار توسـط یـک شـبکه عصـبی متشکل از ۱۶ مدول MLP پیش بینی می شود . ۱۶ مدول مـورد استفاده برای پیش بینی بار در روزهای کاری هفته ( یکشنبه تـا چهارشــنبه ) ، روزهــای تعطیــل، روزهــای قبــل از تعطیلــی، و روزهای بعد از تعطیلی در هر یک از فصـول بهـار، تابسـتان، پائیز، و زمستان به کار می روند . مقادیر مینیمم و مـ اکزیمم بـار در هر روز توسط منطق فازی پیش بینی خواهـد شـد . در ایـن مــدل، شــرایط آب و هــوایی، تغییــرات ماهیانــه، نــوع روز و اطلاعات تعطیلات خاص در نظر گرفته شده اند . مدل مـذکور توسط اطلاعات بار اخذ شده از مرکز دیسپاچینگ ایران مـورد آزمایش واقع گردیده است و متوسط قدرمطلق خطای بدستآمده ۱/۶ درصد می باشد .