سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

دلشاد پناهی – دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیدمسعود مقدس تفرشی – دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

همزمان با بالا رفتن نفوذ انرژی بادی، در سبد جهانی انـرژی، نیاز به پیش بینی میزان توان ، از جانب گرداننـدگان شـبکه بـه عنوان یک نیاز اساسی جهت اتصال این انرژی به شبکه مطرح شده است . بنابراین با توجه به تمایـل روبـه رشـد اسـتفاده از انرژی باد در نقاط مختلف دنیا، استفاده از تجهیزات و سیسـتم های پیش بینی کننده توان، جهت ورود انرژی بادی بـه بـازار رقابتی برق به عنوان یک مسئله اساسی مطرح شده اسـت . در این مقاله مدلی هوشمند جهت پیش بینی ساعتی میـزان تـوان توربین های بادی ارائه شده اسـت . ایـن سـاختار بـر اسـاس شبکه های عصبی پر سپترون بنا نهاده شده است . در این مقالـه ابتدا سرعت و جهت باد با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون ، در افق های زمانی مورد نظر پیش بینـی مـی شـود ، سـپس بـا استفاه از یک شبکه عصبی سری شده با آ ن میزان توان تولیدی توربین های بادی در افق متناظر با افق پیش بینـی بـاد ، پـیش بینی می شود .