سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
محمد علائی – قائم مقام مدیر عامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی
محمد زنگوئی – کارشناس نظارت و بهره برداری تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
حسین زنگوئی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیطزیست، دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده:
منابع آب یکی از اجزای اصلی بخش غیرزنده محیط زیست به شمار میرود که بدلیل ویژگی ذاتی خاص، نقش ساختاری وپیوند دهنده میان سایر اجزای محیط زیست و محیط انسانی ایفا مینماید. از این رو اثرات و پیامدهای هرگونه تغییر درماهیت کیفی و کمی آن، به تمامی اجزای محیط زیست انتقال خواهد یافت. از سوی دیگر یکی از ارکان اساسی و مورد توجهدر مدیریت منابع آب، حفظ کیفیت منابع آب برای مصرف کنندگان و همچنین برای محیط زیست میباشد. در این مطالعهجهت ارزیابی و پیش بینی میزان مواد جامد محلول (TDS) دشت نیشابور با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و سیستماستنتاج عصبی- فازی تطبیقی (ANFIS) از داده های کمی و کیفی دبی جریان، دما، کربنات، بی کربنات، و مقادیر یونی کلر،سولفات، کلسیم، منیزیم و سدیم بهره گرفته شده است. جهت آموزش شبکههای عصبی مصنوعی از چهار تابع trainrp ،traincgf ، trainscg و trainlm و برای آموزش شبکه عصبی- فازی تطبیقی از دو الگوریتم آموزشی بازگشتی و ترکیبی بهره گرفته شد. نتایج نشان دهنده عملکرد مطلوب دو روش شبکه های عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی در پیش بینی کیفیت آب دشت نیشابور می باشند.