سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه ش
محمود کاشفی پور – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
هادی معاضد – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
حسن فروغی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه ش

چکیده:

رودخانهها مهمترین و متداولترین من ابع تأمین آب آشامیدنی،کشاورزی و صنعت به شمار مـی آینـد و بعلـت اینکه از بسترها و مناطق مختلفی می گذرند و در ارتباط مستقیم با محیط پیرامون خود هـستند نوسـانات کیفـی زیادی دارند . ازاینرو بررسی و پیش بینی تغییرات پارامترهای کیفی آب درطول یک رودخانه بای ستی مـورد توجـه قرار گیرد . جهت تحقق این امر، مدل های کیفیت آب متعددی در زمینه مدیریت و حفظ کیفیـت آب اسـتفاده مـی شود . از بین مدلهای موجود، امروزه مدلهای شبکه های عصبی مصنوعی مورد توجه زیاد قرار گرفته اند . شبکههای عصبی مصنوعی نوع ی سیستم هوشمند مصنوعی هستند که ا ز روی سلولهای عصبی موجودات زنده شبیه سازی شدهاند ودر یادگیری، پردازش و ذخیره اطلاعات روش مغز انسان را تقلید می کنند . به عبارت دیگر ، شبکه هـای عصبی مصنوعی یک ساختار ریاضی هستند که ترکیبات غیر خطی جهت ارتباط بـین ورودی هـا و خروجـی هـای سیستم را برقرار می سازند . مدلهای شبکه های عصبی مصنوعی می توانند با دقت قابل قبول تغییرات متغیر مورد نظر را پیش بینی نمایند . این تحقیق بر روی رودخانه کارون، بزرگترین رودخانه کشور و با استفاده از پارامترهای اندازهگیری شده در ۴ ایستگاه موجود در طول رودخانه ( ایستگاههای پل شالو ، ملاثان ی – رامین، اهواز و فارسیات ) انجام شده است . بدین منظور روز سال، دبی ، اشل سطح آب و دما ی آب اندازه گیری شده در این ایستگاهها به
عنوان ورودیهای مدل در نظر گرفته شد و با استفاده از مدل شبکه عصبی، پارامترهای هدایت الکتریکی (EC) ، نسبت جذب سدیم (SAR) و کل املاح محلول (TDS) اندازه گیری شده در ایستگاهها پیش بینی گردید . نتایج بدست آمده، توانایی بالای شبکه های عصبی مصنوعی را در پیش بینی کیفیت آب رودخانه کارون نشان داد .