سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
نسیم دهقان – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی اراک
مجید رمضانی – استادیار گروه شیمی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک

چکیده:
روش توسعه یافته ای برای پیش تغلیظ و اندازه گیری یون نقره با استفاده از استخراج فاز جامد در بچ(در بشر حاوی جاذب ومحلول نقره) وروش ستون که از نانوآلومینا اصلاح شده با لیگاند ۵و۴ دی متیل آمینوبنزیلیدین PDR استفاده می کند، ارائه گردیده است. فاز جامد به وسیله تجمع لیگاندPDR روی نانوآلومینا پوشش داده شده توسط سدیم دودسیل سولفات (SDS) آماده شد. در این روش نمونه هایی ۱۰mlحاوی یون نقره ۱ppm، از ستون پر شده با فاز جامد نانوآلومینا اصلاح شده عبور داده شد، در نتیجه یون های مورد نظر بر روی فاز جامد جذب می شوند. سپس گونه های نگه داشته شده، با ۰٫۵mlاز محلول M1، تیو اروه HCL- شسته شده و بوسیله دستگاه جذب اتمی شعله اندازه گیری گردید. پارامترهای نوع شوینده،غلظت شوینده،مقدار جاذب،تعداد دفعات استفاده ازستون، حجم شوینده، سرعت جریان نمونه وسرعت جریان شوینده ،حجم بهینه نمونه وظرفیت جذب بوسیله پیش تغلیظ با این فاز جامد، بررسی و بهینه شد. انحراف استاندارد نسبی برای ۸اندازه گیری، تحت شرایط بهینه، برای نقره ۲٫۳۵% وحد تشخیص ۰ به دست آمد. این متد روشی ساده و حساس برای پیش تغلیظ و اندازه گیری نقره در نمونه های آبی و خاک ونمونه های حقیقی می باشد.