سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حاجی گرگان کلته – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- پلیمر، دانشگاه صنعتی سهند مرکز تح
مصطفی رضائی – استادیار مهندسی شیمی- پلیمر، دانشگاه صنعتی سهند مرکز تحقیقات مواد پل
خسرو جراحیان – دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی-پتروشیمی، دانشگاه صنعتی سهند مرکز تحقی
نسرین شیخ – استادیار مهندسی پلیمر، سازمان انرژی اتمی ایران، مرکز تابش گاما، تهرا

چکیده:

اصلاح سطح پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار بالا (UHMWPE) به روش پرتودهی با اشعه گاما و پیوندزنی متیل متاکریلات(MMA) به سطح آن انجام شده است . در این روش پس از آم اده سازی نمونهها و انجام عمل پرتودهی بااشعه گاما، عمل پیوندزنی متیل متاکری لات به سطح پلیاتیلن با وزن مولکولی بسیار بالا صورت گرفته است . انجام پیوندزنی در شرایط دمایی مختلف و همراه با حکاکی شیمیایی و در مواردی بدون آن انجام گرفته است . مطالعات حاصل از طیف سنجی مادون قرمز وجود گروههای عاملی اتری، کربونیل و هیدروکسیل را برای نمونههای پیوندخورده
نشان می دهد. نتایج حاصل از وزن سنجی و محاسب ات درجه پیوندزنی نشان م یدهد که نمونه حکاکی شده در دما ی معمولی و سپس پرتودهی شده تا دزKG ٣٠ بیشترین میزان درجه پیوندزنی را دارد.