سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی شهر و ورزش

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یحیی محمدزاده گودینی – کارشناس ارشد معماری
فرزاد جلیلیان – کارشناسی معماری

چکیده:

در ابتدا با عنایت به مشکلات فراروی بشرمدرن ، جنبشهایی را بررسی می کنیم که هر یک به نحوی در صدد رفع این معضلات هستند .جنبش هایی که هر کدام به نحوی با نظامی هدفمند ،در مقطعی از دوران معاصر نیرویی در جهت ایجاد تعادل درزندگی کره زمین اعمال کر ده اند ودر نهایت آرمان شهر هایی را ترسیم کرده اند که هدفشهمان پیوندمسالمت آمیز با طبیعت است . از میان این جنبش ها جنبش نو-شهر سازی را با تأمل بیشتری بررسی می کنیم وراهکارهای شهری را جهت توجه به طبیعت انس ان و توجه به سلامت جسمانی و تندرستی بررسی می کنیم .سپس اهداف مشترک شهر و ورزش را با توجه به اصول ذکر شده استخراج می کنیم .آنگاه نتیجه می گیریم که شهر و ورزش پیوندی ناگسستنی دارندوزندگی در یک شهر سالم همانند بازی در یک تیم ورزشی است . درشهرسازی قدیم چنین پیوندهایی وجود داشته است و اکنون گاه آن است که احیا شوند.