سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
علی اصغر عطایی – عضو هیئت علمی،دانشگاه ازاد اسلامی،واحد کرج
سامان محمدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه ازاد اسلامی،واحد کرج

چکیده:
پیچش از جمله بارگذاری های مهم در محورها و میله ها می باشد . بامعرفی مواد نوظهور با درجه بندی تابعی FGM) و استفاده از آنها در این سازه ها، نتایج جالب توجهی در مقایسه با حالت همگن می تواند حاصل شود، از جمله اینکه حداکثر تنش برشی در داخل مقطع، و نه روی مرز خ ارجی، رخ دهد .در این مقاله بررسی پیچش مقاطع مستطیل، دایره و قطاع دایره توپر از جنس FGM به روش ۲DQ ارائه می گردد .معادله پیچش استوانه های الاستیک برای حالت ناهمگن بر پایه معادلات الاستیسیته و با توجه به اصل سنت وننت ، بر اساس تابع تنش پرانتل بیان می شود . مقدار تابع تنش پرانتل برای مقاطع توپر بر روی مرز صفر می باشد .ضریب پواسون ثابت در نظر گرفته در حالی که مدول برشی می تواند در دو جهت طولی و عرضی در مختصات دکارتی و دو جهت شعاعی و محیطی در مختصات قطبی تغییر نماید .هدف از حل مسئله بدست اوردن تابع تنش پرانتل در داخ ل مقطع و در نتیجه توزیع تنش می باشد .در بخش ارائه نتایج،محل ماکزیمم تنش برشی برای حالات خاص FGM تک جهته ارایه شده و با نتایج موجود در مراجع، مورد مقایسه قرار گرفته است همچنین، علاوه بر ارائه نتایج حالت خاص FGM تک جهته به منظور اعتبار سنجی روش، با مقایسه نت ایج ارایه شده و حالت همگن نتایج جالب توجهی بدست آمده است.