سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسام محمدحسینی – بخش مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
پیام امانی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
احمدرضا شرافت – بخش مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله پیچیدگی محاسباتی عملیات رمزنگاری/رمزگشایی سیستمهای رمزنگاری کلید همگانی RSA و McEliece محاسبه و مقایسه شدهاند. معیار محاسبه پیچیدگی، تعداد عملیات باینری لازم برای هر بار رمزنگار ی/رمزگشایی یک قالب از اطلاعات در هر یک از سیستمها در نظر گرفته شده است. با این معیار، مرتبه تعداد عملیات باینری لازم برای رمزنگاری/رمزگشایی در هر یک از سیستمهای فوق به صورت تابعی از پارامترهای سیستم متناظر محاسبه شده است. نتایج محاسبات نشان میدهند که حجم عملیات (باینری) لازم برای هر بار رمزنگاری/ رمزگشایی یک قالب پیام در سیستمMcEliece به مراتب کمتر از سیستم RSA است. با توجه به شباهت دیگر سیستمهای رمزنگاری مبتنی بر تئوری کدینگ به سیستم،McEliece نتایج این مقاله را میتوان به کمتر بودن
حجم عملیات باینری لازم برای رمزنگاری/رمزگشایی در سیستمهای رمزنگاری مبتنی کدینگ در مقایسه با سیستمهای رمزنگاری مبتنی بر نظریه اعداد تعمیم داد. این ویژگی، چنین سیستمهایی را برای استفاده در کاربردهای نیازمند امنیت در شبکهای با محدودیت توان پردازشی و یا محدودیت عمر باتری در گرهها، برای مثال در شبکههای بیسیم، مناسب میسازد؛ زیرا حمله رمزشکنی موثری به رمزنگاری مبتنی بر تئوری کدینگ موجود نیست. در پایان، نتایج بدست آمده را با نتایج مقالات موجود مقایسه و تفاوت آنها را توضیح دادهایم.