سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

قادر غنی زاده – عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا… (عج)
محمدرضا نقی ئی – دانشیار گروه تغذیه و بهداشت مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا… (عج)

چکیده:

مطالعات اپیدمیولوژیکی متعددی که به خوبی طراحی شده اند و در طول ده سال گذشته به چاپ رسیده اند، بیانگر ارتباط معنی دار بین آب آشامیدنی آلوده با فراورده های جانبی کلرزنی و پی امدهای سوء بارداری شامل سقط جنین، نقص های لوله عصبی و کم وزنی هنگام تولد است این مطالعات قویا بر این نکته تاکید دارند که فراورده های جانبی کلرزنی در آب آشامیدنی به عنوان عوامل خطربرای جنین محسوب می شوند. کلرزنی آب آشامیدنی یک اقدام بهداشت عمومی است که جان هزاران نفر رااز طریق کاهش وقوع بیماری های ناشی از آب نجات می دهد. وقتی کلر به آب اضافه می شود با آلاینده های آلی نظیر زائدات کشاورزی واکنش داده و ایجاد صدها فراورده جانبی سمی نظیر تری هالومتان ها (THMs) می کند در ده مطالعه اپیدمیولوژیکی بزرگ شامل بیش از ۲۸۷۰۰۰ زن که آب آشامیدنی کلرزنی شده را برای حداقل یک دوره سه ماه مصرف کرده اند افزایش خطر نقص های تولید و سقط جنین در مدت سه ماه گزارش شده است. در مجموع با توجه به پی آمدهای بارداری گزارش شده، مصرف آب حاوی ترکیبات آلی کلره به عنوان یک عامل خطرمحسوب شده و پایش و کنترل غلظت این ترکیبات در آب مصرفی نیاز به بررسی و مطالعه جامع دارد.