سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد باقر فتحی – دانشجوی رشته مهندسی معدن ، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
یوسف شرقی – دانشجوی دکترای ژئوفیزیک ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
جعفر کیمیا قلم – دکترای ژئوفیزیک ، شرکت زمین فیزیک تهران
حمیدرضا رمضی – عضو هیات علمی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

امروزه یکی از موثرترین روشها در کاوش و پی جوئی هیدروژئولوژیکی ،استفاده از روشهای ژئوفیزیکی بویژه روشهای ژئوالکتریک م یباشد که یکی از زیر مجموعه های آن، روش مقاومت ویژه است.این روش درمطالعه ناپیوستگیهای قائم و افقی در خواص الکتریکی زمین و همچنین در اکتشاف تود ه های ناهنجار رسانا به کار می رود و نیز امروزه به طور وسیع در مطالعات و تحقیقات هیدروژئولوژیکی به منظور بررسی زیر سطحی و علی الخصوص در اکتشافات سفر ههای زیرزمینی بکا برده می شود. در مقاله حاضر زونهای کارستی احتمالی و گسلهای منطقه اردستان برای اکتشاف آب مورد نیاز صنایع سیمان منطقه مورد مطالعه و ردیابی قرار گرفته است نتایج تعبیر و تفسیر مقاطع ژئوالکتریک حاصل از ۱۴۳ گمانه الکتریکی با آرایش ۳ الکترودی که بصورت رفت وبرگشت انجام شد منعکس گردیده است . از آنجایی که زونهای کارستی وخرد شده از جمله مناطق پر اهمیت برای وجود آب می باشند لذا برای انجام مطالعات تکمیلی در ۲ مقطع به تعداد ۱۶ گمانه
الکتریکی بصورت آزیموتال اجراء گردیده است. بررسی و تفسیر نتایج بدست آمده از برداشتهای الکتریکی حضور یک سری زونهای کارستی در عمق حدود ۲۰۰ متر با روند شمالی جنوبی را نشان می می دهد .در ادامه با توجه به نتایج مطالعات ، حفر سه حلقه چاه با عمق حدود ۲۵۰ متر در نقاط مستعد جهت دسترسی به زونهای آبدار پیشنهاد گردید. در این مقاله چگونگی پیاده و استفاده از داده های روش آزیموتال و تعبیر و تفسیر داده های حاصل از آن پرداخته شده است.