سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی پورعلمداری – کارشناس ارشد مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی شریف
محمدنادر لطف اللهی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی شریف
احسان اعتضادی – کارشناس ارشد مهنسی شیمی ، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دو الگوریتم تعادل فازی مخلو طهای پیوسته برای استفاده در محاسبات تعادل بخار – مایع سیالات چند جزئی پیشنهاد م یشود. این الگوریت مها برای شبی هسازی سیست مهای گاز – مایع با نتایج تحلیلی بکار برده م یشوند. تکنی کهای مخلوط پیوسته پیشنهادی در کوتاه ترین زمان موثر نتیجه دقیق محاسبات را بدست م یآورد. بعلاوه، با تغییر پارامترهای معادله حالت و نیز تغییر قواعد اختلاط بر اساس معادلات توابع توزیع ترمودینامیک پیوسته م یتوان از معادلات ترمودینامیک کلاسیک برای حل مسائل تعادلات فازی مخلو طهای پیوسته بهره جست به عبارت دیگر م یتوان بر اساس مفاهیم مندرج در ترمودینامیک کلاسیک و روابط و معادلات موجود برای مخلو طهای ناپیوسته، با بازنویسی معادلات بر اساس تابع توزیع مناسب آن مخلوط و انتخاب متغیر توزیع مناسب به معادلات مناسب برای پیش بینی رفتار فازی مخلو طهای پیوسته دست یافت.