سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید فرجی – کارشناس واحد سیستمهای پیشرفته، شرکت گسترش انفورماتیک ایران – واحد سیست
رضا سمیع زاده –

چکیده:

متاسفانه بیش از ۹۰ درصد شرکتها یی که اقدام به اجرا و پ یاده ساز ی سیـ ستمهای یکپارچـه نمـوده انـد در بـار اول پیـ اده سازی آن شکست خورده اند . امروزه عل ی رغم مقالات گاها تند ی که در زم ینه پی آمدها ی اجرا ی غلط ا ین پروژه هـا بـه چشم می خورد اما همچنان مقوله بازگشت سرما یه (ROI) این پروژه ها برا ی درگ یر کردن شـرکتها بـرا ی پیـ اده سـاز ی آنها بحث داغ ی به نظر م ی رسد . اما آنچ ه مهم م ی باشد ا ین است که برا ی حرکت به سـمت هـر هـر طـرح کـلان و یـ ا سیستم یکپارچه با در نظر گرفتن برگشت سرمایه آن، بایستی دو نکته را مد نظر قرار داد :
این قب یل پروژه ها بایستی با هدف بهبود استراتژیکی فرآیندها و بر پایه مفروضـات مـستند آغـاز شـده و م یـ زان برگـشت سرمایه آن (ROI) از همان آغاز پروژه مورد بررسی و سنجش قرار گیرد . مدلسازی فرآیندهای جدید و پیاده سازی واجـرا ی ایـ ن پـروژه هـا با یـ ستی بـر پا یـ ه بهـروش (Best Practice) و در کوتاهترین زمان ممکنه انجام گیرد تا انتظارات سازمان از برگشت سرمایه آن عینیت بیشتری به خود بگیرد . بی ش ک برگشت سرما یه این پروژه ها ( ایجاد طرح جامع و یا استقرار س یستمهای یکپارچه ) از پشت یبانی بهبـود فرآ ینـدها ی سازمان نشات م ی گ یرد نه از خر ید نرم افزارها ی جد ید و گرانق یمت، چرا که بطور کل ا ین نرم افزارها بدون در نظر ک یفیت آنها، تاثیر کمی بر برگشت سرمایه پس از اجرای پروژه خواهند داشت .
مقوله هایی که معمولا در محاسبه برگشت سرمایه در سازمانها مد نظر قرار می گیرند شـامل کـاهش موجـود ی و هزینـه های حمل، افزا یش فروش که نت یجه ارائه خدمات مطلوب م ی باشد، افزا یش بهره ور ی نیروی کار، کـاهش هز ینـه هـا ی مستقیم وارده از سمت ن یروی کار، پس ان دازها که از مد یریت فرآ یندهای ح یاتی سازمان بدست م ی آیند و کـاهش دوبـاره کاریها و … می باشند بدین منظور آنچه که امروزه کارشناسان تاکیـ د فراوانـ ی بـر آن دارنـد مقولـه امکانـسنج ی قبـل از اجـرا Feasibility Study و شناخت و درک صح یح از ن یازهای سازمان و انتخاب و تع یین تام ین کننـده نـرم افـزار بـر اسـاس و یژگیهـا وکارکردهای تدو ین شده و استاندارد موجود، م ی باشد که قطعا انجام آنها قبل از حرکت بـه سـمت پ یـ اده سـاز ی نـه تنهـا اجرای صح یح پروژه را تضم ین م ی نما ید بلکه مقوله " بازگشت سرما یه " را از قالب شعار ی و تبل یغاتی به یک قالب عینی و عملی تبدیل می کند .