سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدعلی باباخانی – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر
ام البنین یوسفی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

مدیریت زنجیره تأمین، یکی از اجزاء اصلی استراتژ یهای رقابتی برای افزایش بهره وری و سوددهی سازمانی است. در سالهای اخیر، اندازه گیری عملکرد سازمانی و شاخ صهای آن، مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرارگرفته است. تحویل صحیح و به موقع محصول به مشتری، اهداف اصلی یک زنجیره تأمین مؤثر و کارآمد هستند. بنابراین، معیارهایی برای اطمینان از کارآیی اجزای عملی زنجیره تأمین، لازم اند. نقش این شاخ صها و معیا رها در موفقیت یک سازمان، اغراق آمیز نیست. زیرا آنها بر کنترل و برنامه ریزی استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی، اثر دارند. اندازه گیری عملکرد، نقش تعیین کننده ای در توسعه و پیشرفت زنجیره تأمین دارد، به طوری که می تواند طراحی و مدیریت زنجیره تأمین را به سوی عملکرد مورد نظر هدایت کند. اندازه گیری عملکرد و شاخ صهای مربوط به آن، نقش مهمی در طبقه بندی اهداف، ارزیابی عملکرد و تعیین سیاست های آتی، بازی می کنند. در مقاله حاضر، یک چارچوب برای افزایش درک بهتر از اهمیت انداز هگیری عملکرد مدیریت زنجیره تأمین و شاخ صهای آن، ارائه شده است. امید است با استفاده از مقاله حاضر، انگیزه بیشتری در این زمینه مهم، ایجاد شود.