سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ایوب محمدیان – دانشجوی دکتری مدیریت سیستم ، گروه مطالعات راهبردی و اقتصادی، مرکز تحق
مظاهر محمدیان – دانشجوی فوق لیسانس مدیریت فناوری اطلاعات، گروه مهندسی کامپیوتر، دان
الهام ضیایی پور – فوق لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات، پژوهشکده فناوری ارتباطات، مرکز تح

چکیده:

اهمیت و ضرورت تدوین اهداف سازمانی بر کسی پوشیده نیست در تدوین اهداف سازمانی چالشهایی نظیر روشن نبودن حوزه های تدوین هدف و لزوم ایجاد همراستایی و تناسب آن با اسناد بالا دستی، الگوهای برتر و اقتضائات محیطی وجود دارد. دراین مقاله ابتدا یک مجموعه حوزه های پیشنهادی برای تدوین اهداف سازمانی پیشنهاد گردیده و سپس با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا، مجموعه عبارات مشترکی که می تواند در اهداف سازمانی شرکتهای فعال در بخش مخابرات ایران مورد استفاده قرار گیرد استخراج شده است نتایج به دست آمده از این مقاله مورداستفاده کاربردی یکی از شرکتهای مخابراتی دولتی کشور نیز قرار گرفته است.