سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا امین ناصری – استادیار بخش مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس
محسن قدبیگی – کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

امروزه بازارهای الکترونیکی توجه بسیاری را به خود جلب کردهاند بطوریکه روزانه صدها بازار الکترونیکی در دنیا بوجود میآید . اما این نکته قابل تامل است که بسیاری از این بازارها پس از مدتی از بین میروند . محققان دلایل شکست اینگونه بازارها را عدم سیالیت iquidity ) ( بازار و کمبود ارزش بدستآمده از این گونه بازارها برای خریداران و فروشندگان عنوان کردهاند . اینگونه بازارها جهت افزایش l سیالیت بازار و انجام تعداد معاملات بسیار سعی در کاهش ریسک از طریق کمک به تصمیمگیری خریداران در انتخاب بهترین تامینکننده دارند .
در ایران بدلیل ریسک بالای بازارهای الکترونیکی و عدم سیالیت، سازمانها نه تنها به اینگونه بازارها نپیوستهاند بلکه از بوجود آوردن آنها نیز پرهیز نمودهاند . در این مقاله با انجام تحقیقی در شرکت ساپکو، چارچوبی را برای انجام خرید در صنعت خودرو ایران با هدف کاهش ریسک خریدار و پیوستن او به بازارهای الکترونیکی ارائهدادهایم . این چارچوب بر اساس چارچوبی است که Lisa M. Hunter و همکارانشان برای کمک به تصمیمگیری خریداران در بازارهای الکترونیکی بر اساس دو عامل اهمیت ریسک و احتمال ریسک ارائهدادهاند . ما در این مقاله علاوه بر موقعیتهای خرید ارائهشده، به تشریح روابط خریدار و تامینکنندگان و انواع اطلاعات تبادل شده در هر موقعیت بین آنها پرداختهایم .