مقاله چارچوب فرايندي استراتژي نوآوري در سازمانها با ديدگاه آينده نگاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در رشد فناوري از صفحه ۱۹ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: چارچوب فرايندي استراتژي نوآوري در سازمانها با ديدگاه آينده نگاري
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوآوري
مقاله تفكر استراتژيك
مقاله فرآيند نوآوري
مقاله آينده نگاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثقفي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي شاهكوه كلثوم
جناب آقای / سرکار خانم: كاري دولت آبادي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ظهور فناوري هاي نو انتظارات بشر را از سطح رفاه و كيفيت زندگي به شدت ارتقا داده است. تحقيقات نشان داده است که نوآوري مبتني بر فناوري هاي نو باعث ايجاد بازارهاي جديد و افزايش اندازه بازار مي شود. تقاضاي بازار از يك طرف و فناوري هاي نو از طرف ديگر باعث شده تا چارچوب تدوين استراتژي نواوري به عنوان يک ضرورت سازمان مطرح باشد. به اين منظور در اين مقاله ابتدا فرايند هاي معتبر نوآوري بررسي مي شود. با توجه به اينکه تفکر استراتژيک و کشف فرصتهاي آينده نيازمند شناخت روندهاي آينده و آينده نگاري است. لذا در گام دوم آينده نگاري و کاركردهاي آن معرفي مي شود. سپس با استفاده از روش فراتلفيق ميزان تاثير گذاري کارکردهاي آينده نگاري در فرآيندهاي نوآوري تحليل مي شود. در گام سوم، چارچوبي فرايندي براي نوآوري در سازمانها مبتني بر ساختار فرآيندي استراتژي اثربخش ارايه و گام هاي آن تشريح مي شوند.