سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جعفر حبیبی – دکترای علوم کامپیوتر، عضو هیئت علمی دانشگاه، دانشگاه صنعتی شریف، تهر
آتسز ایواز – کارشناس ارشد کامپیوتر، گرایش نرمافزار، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ای

چکیده:

بهبود بهرهوریِ فرآیندهای تجاری همواره مورد توجه است. انجام تغییرات در محیطهای واقعی کسب و کار، پر هزینه و مخاطره آمیز است. با شبی هسازیِ فرآیند تجار ی از دید-بهره وری، استخراج مقاد یر کارای یِ مناب عِ سازما ن، اعم از واحدها، کارمندان و ابزارها ممکن میشود. با ساخت مدل از کسب و کار، و با تغییر پارامترهای کاراییِ منابع و نحوهی محاورههای آنها در نمون هی فرآیند، م یتوان میزان بهرهوری را بررسی نموده و تصمیم مناسب در مورد انجام تغییرات را اتخاذ نمود. در این مقاله چارچوبی برای مد لسازی تجاری جهت ارزیابی کارایی ارائه شده است. به این منظور، پروفایل مدلسازی تجاری رشنال برای نگهداری مقادیر کارایی توسعه داده شده و نحوه مد لسازی کسب و کار از دیدگاه ساختاری و رفتاری توصیف شده است. این چارچوب، امکا ن شبی هسازی کسب و کار و استخراج مقادیر کارایی و در نتیجه مقایسه وضعیت های مختلف را فراهم م ی- کند.