سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد کارآموز – استاد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
انسیه انصاری – کارشناس مطالعات اجتماعی
آزاده احمدی – دانشجوی دکترای عمران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

رشد روز افزون جمعیت، نیاز به تولیدات بیشتر کشاورزی و لزوم اهمیت به راهکا رهای مؤثر جهت مقابله با کم آبی بیش از پیش توجه کارشناسان و صاحب نظران را به بهر هوری مناسب از آب معطوف داشته است. به طوری که در سال های اخیر برنام ه ریزان منابع آب و کشاورزی به توسعه تأسیسات آبی و شبکه های آبیاری و زهکشی مناسب به منظور مقابله با تلفات بی رویه آب و انتخاب الگوهای کشت پرداخت ه اند. اما همانطور که تجربه سا ل های اخیر نشان داده است، توسع ه فیزیکی طر ح های عمرانی با صرف وقت و هزین ههای کلان ی که در بر دارند، در صورت
مواجه شدن با موانع اجتماعی به ثمر نمی رسند و حتی در بسیاری موارد حل مشکلات اجتماعی ناشی از عدم شناخت کافی از شرایط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و … بهر هبرداران بسیار سخ تتر از حل معضلات فنی است . از آنجا که یکی از راه های استفاد ه موثر از منابع آب، مشارکت کشاورزان در نگهداری و بهر ه برداری از شبک ه های آبیاری و زهکشی می باشد، توجه ب ه پیامدها ی اجتماعی در کنار مسائل مختلفی از جمله ارزیابی های اقتصادی، محیط زیستی و حقوقی در طراحی، اجرا و بهره برداری امری ضروری است . در این مقاله با توجه به اهمیت جانمایی طر حهای آبیاری تحت فشار در بلوچستان جنوبی، نقش عوامل اجتماعی در این طرح ها و مشارکت مردم و کشاورزان در بهر هبرداری از آنها بررسی شده است.