مقاله چارچوب نظري سنجش كيفيت آموزش رشته هاي مهندسي در دانشگاههاي آزاد اسلامي منطقه يك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۴۹ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: چارچوب نظري سنجش كيفيت آموزش رشته هاي مهندسي در دانشگاههاي آزاد اسلامي منطقه يك
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت كيفيت
مقاله سنجش كيفيت
مقاله آموزش عالي
مقاله دانشگاه آزاد اسلامي
مقاله كيفيت آموزش مهندسي و چارچوب نظري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي زاد عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مساله كيفيت هميشه يكي از دغدغه هاي اصلي جامعه، آموزش عالي و دانشجويان بوده است، اما متاسفانه تاكنون در دانشگاههاي ما به كميت بيشتر از كيفيت پرداخته شده است. هدف اصلي اين پژوهش ارايه يك چارچوب نظري براي سنجش كيفيت آموزش رشته هاي مهندسي در دانشگاههاي آزاد اسلامي منطقه يك است. به همين منظور پرسشنامه ۲۱ گويه اي محقق ساخته با استفاده از چارچوب نظري تحقيق و مصاحبه با دانشجويان بين ۴۶۹ دانشجو كه به روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شده بودند، توزيع گرديد. روايي پرسشنامه با نظر متخصصان، تحليل گويه و تحليل عاملي و پايايي آن با استفاده از آلفاي كرانباخ به دست آمد و نتايج زير حاصل شد.
 با مرور تحقيقات پيشين و مصاحبه با دانشجويان چارچوب نظري براي انجام آزمونهاي آماري لازم شكل گرفت. همچنين با استفاده از تحليل عاملي چارچوب تحقيق شامل ابعاد شايستگي ها، نرم افزار، سختافزار، محتوا، حل مسأله. هر كدام به ترتيب با واريانس هاي ۲۵٫۹۰، ۳٫۰۱، ۴۲۲، ۵٫۵۶ و ۴٫۹۰ شكل گرفت.
تحليل واريانس طرحهاي تكراري با P<0.05 و F=127 نشان داد كه از نظر دانشجويان ابعاد به دست آمده در چارچوب با هم متفاوت هستند. به اين نحو كه بعد سخت افزار بيشترين اهميت و بعد شايستگي ها كمترين اهميت را داشت. تحليل واريانس يك طرفه تفاوت معناداري را بين نظر دانشجويان رشته هاي برق، شيمي و كشاورزي در مورد ابعاد چارچوب نشان نداد. آزمون خي دو با P<0.05 و مقدار ۱۰٫۱۸ نشان داد كه چارچوب به دست آمده براي سنجش كيفيت رشته هاي مهندسي بسيار مناسب مي باشد.