سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صادق دری نوگورانی – دانشجوی کارشناسی ارشد شبکه های کامپیوتری دانشکده کامپیوتر، دانشگاه ص
محمودرضا هاشمی – استادیار دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران

چکیده:

با گسترش، افزایش محبوبیت و استفادة روز افزون از دستگاه های ارتباطی سیار، تجارت و پرداخت سیار عرصة جدیدی از تجارت الکترونیکی را مطرح کرده است که با رونق زیادی در بسیاری از
کشورها همراه بوده است . بدون شک ورود به این عرصه نیازمند پیاده سازی سیستم های پرداخت سیار امن در کشور است. در این مقاله چارچوبی برای توسعة سیستم های پرداخت س یار با ویژگیهایی نظیر تجرید، بی طرفی، انتقال پذیری و توسعه پذیری پیشنهاد شده است. این چارچوب متشکل از تعدادی خدمت انتزاعی است که برای پیاده سازی پرداخت سیار مورد نیاز هستند . این خدمات عبارتند از : رمزنگاری و امنیت، ارتباط، ماندگاری، رابط گرا فیکی کاربر، مد یریت مکان، جهانی سازی و خدمات خاص . نسخة کوچک ج اوا ( ۲ Java (Micro Edition علاوه بر ارائة تمام ا ین خدمات، نیازمندی هایچارچوب را نیز برآورده می کند و به عنوان بستر توسعه چارچوب در نظر گرفته شده است.