سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا مدیحی بیدگلی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

سیستم های انتقال به عنوان شبکه واسـط بـین منـابع تولیـد و مراکــز بــار، نقــش اساســی و مهمــی در تــأمین مطمــئن بــرق مشترکین بر عهده دارند . بـه همـین خـاطر برنامـه ریـزی ایـن سیسـتم هــا بایــد بنحـوی باشــد کــه بهـره بــرداری مطمــئن در محدوه های مجاز حرارتی، ولتاژی و پایداری را میسر سازد تـا سیستم های انتقال بتوانند نقشهای اساسی خود را در شبکه ایفا کنند . برای نیل به این هـدف لازم اسـت برنامـه ریـزی شـبکه انتقال منطبق بر استانداردهای لازم الاجرایی باشـد کـه حـاوی اصول پایه و رویه های اساسی برای برنامه ریزی درست و قابل اطمینان در سیستم انتق ال هستند . در زمان حاضر و مخصوصـاٌ همگام با پدیده تجدید ساختار در صنعت برق و ایجـاد بـازار بــرق، ضــرورت وجــود یــک اســتاندارد مــدون، یکپارچــه و لازم الاجرا همانند آنچه در مـورد کشـورهای پیشـرفته وجـود دارد، برای شبکه انتقال ایران کـاملاً محسـوس اسـت . در ایـن راستا چارچوب پیشن هادی برای تدوین استاندارد برنامه ریـزی انتقال در شبکه ایران در این مقاله ارائه گردیده است .