چارچوب کلی یک طرح پژوهشی

بطور کلی یک طرح پژوهشی که توسط یک محقق باید تهیه و تنظیم گردد دارای قسمت های مختلفی است که برخی از این قسمت ها عبارتند از نوشتن مسئله ی اساسی تحقیق، اهمیت و ضرورت انجام آن، بررسی ادبیات و کارهای انجام شده در زمینه موردنظر، سوالات و فرضیات تحقیق، روش شناسی تحقیق و زمانبندی انجام تحقیق است. بیان مسئله تحقیق بطور کلی شامل توضیح مسئله، مشخص کردن جنبه های مجهول و مبهم ان و ذکر متغیرهای مسئله و شرح هدف از تحقیق و پژوهشی است. قسمت اهمیت و ضرورت انجام تحقیق در برگیرنده اختلاف نظرها و کمبودهای تحقیقات موجود و بررسی میزان نیاز و اهمیت موضوع و فواید احتمالی نظری و عملی آن است. بررسی ادبیات و سوابق موضوع عبارتند از شرح پیشینه و کارهای انجام شده چه در داخل و خارج پیرامون موضع تحقیق است. در این زمینه باید مجموعه تحقیقات انجام شده از نکته نظرات نوع پژوهش انجام شده، الگوریتم ها، روش های ارائه شده، نحوه ی شبیهسازی یا پیادهسازی محیط و دادههای استفاده شده و غیره مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. در فصل دوم تا حدودی بر روی انتخاب موضوع، بررسی آن و اهمیت موضوع بحث شد. که معمولا در این زمینه سوالاتی مطرح میگردد که برخی از آنها عبارتند از:

– مسئله تحقیق و پژوهشی چیست؟

– چه مواردی از موضوع پژوهشی مبهم است که باید مورد پژوهش قرار گیرد؟

– علت انجام ان از نکته نظرات تجربی، کاربردی، علمی و عملی چه است؟

– از انجام این پژوهشی چه نتایجی به دست میآید؟

– نتایج بدست آمده در کدام قسمتها کاربرد دارد؟

شاید جواب دادن به برخی از این سوالات مستلزم انجام مرحله یی بررسی ادبیات و سوابق موضوع است. که تاکنون دیگران در این زمینه پژوهشی، چه نتایجی با چه الگوریتم هایی و با چه داده هایی در چه محیط هایی با چه کیفیتی و با چه ارزیابی ای از نظر هزینه، پیاده سازی، دقت و کارایی و غیره بدست آورده اند که انجام دقیق این مرحله نقش اساسی در انجام تحقیق دارد. مرور ادبیات تحقیق از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نشان میدهد که محقق به پیشینه ی تحقیق خود آگاه بوده و تسلط کافی دارد، برای انجام این کار محقق باید:

– مجموعه ای منسجم و مرتبط از منابع علمی معتبر در زمینه ی موضوع پژوهشی خود را شناسایی، الویت بندی، جمع آوری، مطالعه و تجزیه و تحلیل نماید. چرخه عمر توسعه یافتگی موضوع را به طور کامل شرح دهد. نشان دهد که کدام محققان در چه سالهایی بر روی موضوع مورد نظر کار کردهاند و حتما با نام و تاریخ به مقاله یا اسناد مربوطه استناد کند. ارتباط بین حوزه های مختلف از بدنه ی اصلی دانش از جمله همبستگی، تناقضی، ابهامات و غیره را مشخص کند. – ضعف موجود در سایر کارها و تکنیکها را بیان کند.

– خلاصه ای از تکنیکها و مطالب موجود را جمع آوری کند. – نشان دهد که کار حاضر چگونه باید ادامه یابد. برای این که یک محقق بتواند مجموعه عملیات گفته شده را به صورت مناسب انجام دهد باید سعی کند: سیستماتیک عمل کند. موقع جستجو در بین منابع هدفمند عمل کند و از بین منابع جستجو شده بر روی برخی که دارای بار اطلاعاتی غنی تری هستند تمرکز کند.

– تنها به کتابها و مقالات مروری متکی نباشد. مرور ادبیاتی که تنها بر این دو استوار باشد، ضعف علمی خواهد داشت.

– در انتخاب منابع در مرور ادبیات هوشیارانه عمل کند. خواندن هر مقاله مروری و کتاب محقق را با تعداد زیاد دیگری منابع آشنا می کند که در مدت زمان کوتاهی متوجه تعداد زیاد منابع در دسترسی خواهد شد و قادر نیست همه آنها را دنبال کند