سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد فتحیان – استادیار دانشکده صنایع، دانشگاه علم و صنعت
گلاره توحیدی – کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

مدل کسب و کار الکترونیک ابزاری مفهومی شامل مجموعه ای از عناصر و ارتب اطات میان آنهاست که منطق شرکت را جهت کسب درآمد بیان می کند . تصمیم گیران وظیفه دشواری در ارزیابی دامنه وسیعی از مدلهای کسب و کار الکترونیک موجود برای گزینش برترین آنها متناسب با وضعیت شرکت خود به عهده دارند . هدف از این تحقیق ارائه چارچوبی برای شرکتهای کوچک و متوسط خدماتی کشور برای گزینش مدل کسب و کار الکترونیک برتر می باشد . برای نیل به این هدف چارچوب فینگان – هایس اساس کار قرار داده شد و با توزیع و تحلیل پرسشنامه در شرکتهای نمونه مورد ارزیابی قرار گرفت . آنالیز قابلیت اطمینان پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ انجام گردید . با استفاده از آزمون ناپارامتری کای اسکوئر اثبات گردید که چارچوب فینگان – هایس با شرایط شرکتهای کوچک و متوسط خدماتی ایران مناسب نمی باشد . با استفاده از تکنیک خوشه بندی به روش میانگین K شرکتهای مورد بررسی به دو خوشه موفق و ناموفق تقسیم و به بررسی دلایل عدم تطابق نتایج چارچوب مذکور در شرکتهای موفق پرداخته شد . سپس دلایل عدم تناسب چارچوب مذکور در شرکتهای ایرانی استخراج شده و به عنوان شاخص های اصلاح و مناسب سازی چارچوب فینگان – هایس برای شرکتهای کوچک و متوسط خدماتی کشور با استفاده از آزمونهای ناپار امتریک فریدمن، اسپیرمن و کندال – تاو به اثبات رسیدند و نهایتا چارچوب گزینش مدلهای کسب و کار الکترونیک برتر در در شرکتهای کوچک و متوسط خدماتی کشور ارائه گردیده است .