مقاله چالشهاي امنيتي در قفقاز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در راهبرد از صفحه ۴۱ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: چالشهاي امنيتي در قفقاز
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قفقاز
مقاله امنيت
مقاله ايران
مقاله روسيه
مقاله آمريكا
مقاله انرژي
مقاله درياي خزر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فيروزيان محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه قفقاز در سالهاي پاياني قرن بيستم، همانند سالهاي پاياني قرن نوزدهم، کانون تحولات و دگرگونيهايي بوده كه در هر دو سطح منطقه اي و بين المللي پيامدهاي عميقي به همراه داشته است. بحرانهاي قومي متعددي که طي اين سالها در منطقه قفقاز بروز پيدا کرده، از يک سو نتيجه تنوع قومي بسيار گسترده در اين منطقه ميباشد و از سوي ديگر از طريق رقابت ميان قدرتهاي منطقه اي و فرامنطقه اي تشديد شده است. در اين ميان ديپلماسي هژمونيک روسيه در منطقه و همچنين تشديد اهميت موضوع انرژي قفقاز در اقتصاد جهاني بر چالشهاي امنيتي در اين منطقه افزوده است.