سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش جهانی شدن حقوق و چالشهای آن

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

اعظم امینی – دانشجوی دکترای حقوق بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

در سطح جهانی باوجود فرآیند مثبت انتقال اطلاعات و رشد دانایی، واقعیت این است که طی سالهای اخیر بسیاری از امور بدیهی ، در معرض چالشها ی جدی قرار گرفته که همین چالشها ضرورت دفاع و تبیین مناسب را ضروری ساخته است. از جمله چالشهایی که طی سالهای اخیر مکرر نمود یافته ،ادعای برخی قدرتها بویژه دولت آمریکا می باشد که قاعده منع شکنجه را در عملکرد خود نادیده گرفته است؛ حال آنکه معمولا کشورهای دیگر را به رعایت نکردن حقوق انسانی متهم می سازد. نظر به اهمیت موضوع، در نوشتار حاضر سعی شده است ابعاد قاعده منع شکنجه از زاویه حقوق بین المللی عرفی و معاهدات و اصول کلی حقوق بین الملل تبیین شود و سپس عملکرد آمریکا در این زمینه مورد ارزیابی قرار گیرد تا ضمن دفاع از یکی از مهمترین ارزشهای انسانی ، فعالان ایرانی آگاهی لازم را در قبال چالش مذکور که فراروی حقوق بین الملل و موازین انسانی قرار گرفته است پیدا کنند و زمین های فراهم شود تا تأملات دقیق تر و پژوهش های وسیع تر انجام پذیرد. نوشتار حاضر به لحاظ شکلی در سه گفتار ساماندهی شده، به نحوی که هم ابعاد حقوقی موضوع و هم برخی از مصادیق عملکردها بر مبنای معیارهای حقوقی مورد واکاوی علمی قرار گیرند. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.