سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی توسعه نظام پیمانکاری در ساختار صنعتی کشور

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجید پرچمی جلال – دانشجوی دکترای عمران مهندسی مدیریت ساخت، دانشگاه علم و صنعت ایران _ شر
محمدرضا عدل پرور – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

یکی از پیوست های مهم و اصلی قراردادهای پیمانکاری پروژه های عمرانی (فاز سه یا مرحله ساخت )، مجموعه شرایط عمومی پیمان است، که از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و حدود اختیارات ، تعهدات و مس ئولیت های عوامل درگیر در پروژه (کارفرما، پیمانکار و مهندس مشاور ) را تبیین م ی نماید. وجود هر گونه نقص، ابهام و تناقض در مفاد این مجموعه تاثیر منفی قابل توجهی در روند انجام موفق پروژه خواهد داشت. از جمله اثرات منفی این کاستی ها، طرح ادعاهای بسیار زیاد (به حق یا ناحق ) از جانب پیمانکاران می باشد که خود باعث افزایش زمان ، هزینه و حتی گاه فدا شدن کیفیت در پروژه می شود. از اینرو مطالعه، بررسی، شناخت و رفع این کاست یها، ابهامات و تناقضات تاثیر بسزایی در روند انجام موفق پروژه خواهد داشت. با توجه به ضرورت موضوع، در این مقاله برخی از کاست یها، ابهامات و تناقضات اساسی موجود در شرایط عمومی پیمان ، ازجمله چالش های موجود در ماده های ۲۸ ،۳۰ ، ۲۹ ،۳۹،۳۷ و ۴۸ مورد بررسی قرارگرفته و ضمن طرح آنها ، پیشنهادهایی برایاصلاح آنها و یا نحوه تکمیل شرایط خصوصی ارایه میگردد.