سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: دومین همایش ملی آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیدعلی خوارزمی – استادیارگروه جغرافیا،دانشگاه فردوسی مشهد،دکترای توسعه ملی و منطقه ای،دانشگاه
سمیرا زینلی بردر – کارشناسی ارشد شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد قزوین

چکیده:

امروزه برنامه ریزی منطقه ای در کشور های پیشرفته ی جهان با رویکردی متفاوت نسبت به دهه های گذشته انجام می گیرد.اکثر کشور های توسعه یافته و در حال توسعه به دنبال بکارگیری روش های موثر مرتبط با آینده پژوهی در برنامه ریزی های منطقه ای خود می باشد.هدف از این پژوهش بررسی چالشهای برنامه ریزی منطقه ای در ایران و لزوم بکارگیری روش سناریو نویسی به عنوان ابزاری کارآمد در جهت میل به اهداف توسعه کشور است.روش تحقیق به صورت مطالعات تطبیقی و بررسی تجربیات کشور های توسعه یافته در بکارگیری روش سناریو نویسی در برنامه ریزی های منطقه ای خود می باشد.نتایج تحقیق نشان میدهد که در جهت بکار گیری روش سناریو نویسی در جهت کاهش چالشهای برنامه ریزی منطقه ای در کشور می بایست اقداماتی انجام شود.برنامه ریزی بلند مدت که مقدمه ورود به سناریو نویسی میباشد اولین مرحله است.سناریو نویسی،مفاهیم و فرایند تکامل،سناریو نویسی و برنامه ریزی منطقه ای،روش ها و رویکرد های سناریو نویسی و کاربرد آنها در برنامه ریزی منطقه ای ،اجرای چند روش با نرم افزار و نمونه مراحل بعدی می باشد که می بایست انجام شود.