سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

چکیده:

سیستمهای مدیریت دانش برای پشتیبانی از فرآیندهای دانش در سازمان طراحی میشوند . نوآوری در مدلهای سازمانی برای ارائه ارزشهای پایدار به مشتریان با توجه به تغییرات سریع در محیطهای کسب و کار اهمیت شایان یافته است . از این رو در طراحی سیستم مدیریت دانش باید این اطمینان وجود داشته باشد که انطباق و نوآوری در خروجیهای عملکرد سازمان با تغییرات محیطی سازگار میباشد
در این مقاله به چالشهای غالب که موجب شکست سیستمهای مدیریت دانش میشوند توجه شده است . تقویت کنندهها تضعیف کنندههای سیستم مدیریت دانش در قالب ۷ چالش اساسی مورد بحث قرار گرفته است . این ۷ چالش عبارتند از : استراتژی تجارت و تکنولوژی، کنترل سازمانی، فرهنگ به اشتراکگذاری اطلاعات، عرضه دانش، ساختار سازمان، کنترل مدیریتی، بازده اقتصادی. چالش اساسی برای سازمان در پرداختن موثر به تقابل بین بهرهبرداری از دانش موجود و تولید دانش جدید است . برای موفقیت در برخورد با این چالشها، طراحان سیستم مدیریت دانش نباید فقط به طراحی تکنولوژیکی توجه داشته باشند، بلکه باید با رویکردی جامع نسبت به سیستم سازمانی، طرح استراتژیک مربوط به پایداری سیستم را نیز مد نظر قرار دهند .