سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

نادر حسینی زارع – کارشناس ارشد خاکشناسی، مدیر امور بررسی کیفی منابع آب، سازمان آب و برق خ
نغمه سعادتی – کارشناس شیمی
پریوش موبد – کارشناس ارشد محیط زیست
پری براتی گندمکار – کارشناس شیمی، سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

استان خوزستان یکی از قطبهای مهم اقتصادی کشور بوده و این اهمیت با توجه به مرزی بودن استان و خسارات ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی و لزوم بازسازی وتوسعه همه جانبه این استان مضاعف میگردد. خوزستان با دارا بودن ٣٣ درصد از منابع آب سطحی کشور از جایگاه ویژهای دربرنامه ریزیهای منابع آب و انرژی کشور برخوردار است و رودخانه کارون نقش شریان حیاتی این استان را ایفا می نماید. همگام با اجرای طرحهای توسعه کشاورزی وصنعت و افزایش جمعیت در استان خوزستان، از یکطرف رقابت برای مصرف منابع آبهای موجود بالا گرفته واز طرف دیگر اثرات پسآب مصرف کنندگان برکیفیت آب رودخانه کارون موجب تعارض بی سابقه ای بین بخشهای مختلف بهره برداران که در امر توسعه فعال می باشند گردیده است. وقوع خشکسالی های چند سال اخیر نیز بر شدت این تعارض افزوده است. این مطالعات با اهداف بررسی مشکلات و چالشهای موجود و فراروی برنامه ریزی و مدیریت منابع آب استان خوزستان بطور عام و رودخانه کارون این بزرگترین آبراهه استان و کشور بطور خاص تهیه و ارائه گردیده است. استفاده از آمار و اطلاعات موجود کمی و کیفی بیش از پنج دهه شبکه اندازهگیری آبهای سطحی استان خوزستان و همچنین تجارب نزدیک به دو دهه نگارندگان مقاله در زمینه منابع، مصارف، کیفیت و آلودگی منابع آب، پایه و اساس تجزیه و تحلیل های موجود را شامل میشود. بررسی سوابق مطالعاتی انجام شده نظیر طرح ساماندهی آبراهه کارون توسط سازمان آب و برق خوزستان، طرح مطالعات جامع آب کشور توسط مهندسین مشاور جاماب و همچنین طرح جامع کاهش آلودگی رودخانه کارون از جمله دیگر منابع اطلاعاتی و مورد استفاده در این پژوهش بوده است. ١٣٤٠ و بر اساس روشهای آماری و تحلیل های – با توجه به مطالعات بعمل آمده در دوره آماری ٨١٢١ میلیارد متر مکعب در / فراوانی انجام شده آورد رودخانه کارون به دشت خوزستان بطور متوسط ٢ ٤١ میلیارد متر مکعب در سال متغیر / ١٠ تا حداکثر ٩ / سال اندازهگیری شده است که بین حداقل ٤٦ ١٠ میلیارد متر مکعب و بر / بوده است. از طرفی نیاز آبی شبکه های آبیاری و سایر تعهدات موجود ٥ اساس تعهدات جاری و طرحهای در حال اجرا از جمله طرحهای توسعه نیشکر واحدهای شمال